Klauzula informacyjna


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Gołos z siedzibą w Szczecinie przy ul. Somosierry 31 (Myjnia SPA), zwana dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usług oferowanych przez Myjnię SPA (www.myjniaspa.pl) oraz w celu kontaktu z Administratorem.
3. W przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, odbiorcą Pani/Pana danych będzie firma świadcząca usługi hostingowe na rzecz Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres czasu obowiązywania umów zawartych z odbiorcami danych.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
-przenoszenia danych;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować nie wykonaniem usługi przez Administratora.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.